Uslovi  Iznajmljivanja

Pojmovi Sadržani U Ovim Općim Uvjetima Ugovora O Najmu (Dalje U Tekstu: Opći Uvjeti) Imaju Slijedeće Značenje:

“Najmodavac” – Golden Port D.O.O.;

“Najmoprimac” – Pravna Ili Fizička Osoba, Organizacija Koja Ili U Čije Ime Se Vozilo Iznajmljuje Sukladno Ovim Općim Uvjetima;

“Vozač” – Fizička Osoba Ovlaštena Za Upravljanje Unajmljenim Vozilom, Odgovorna Za Poštivanje Ugovora Te Odredaba Općih Uvjeta;

“Dodatni Vozač” – Uz Dodatnu Dnevnu Naknadu, Druga Fizička Osoba, Uz Vozača, Ovlaštena Za Upravljanje Unajmljenim Vozilom, Odgovorna Za Poštivanje Ugovora Te Odredaba Općih Uvjeta;

“Vozilo” – Vozilo Navedeno U Ugovoru O Najmu;

Najam Vozila Može Biti Kratkoročni I Dugoročni. Kratkoročni Najam Iznosi Najdulje 30 Dana. Dugoročni Najam Moguć Je Samo S Pravnim Osobama.

 

Članak 1.
Ovlašteno Upravljanje Vozilom

Vozilom Su Ovlaštene Upravljati Osobe Starije Od 21 Godinu, Koje Posjeduju Vozačku Dozvolu Minimalno 2 Godine (2 X 365 Dana).

Vozilom Se Ni U Kom Slučaju Ne Smije Upravljati U Slijedećim Slučajevima:

Osoba Koja Ugovorom Nije Određena Kao Najmoprimac Odnosno Vozač/Dodatni Vozač;

Osoba Pod Djelovanjem Alkohola, Sredstava Za Smirenje, Narkotika, Sredstava Za Spavanje Ili Drugih Lijekova;

Za Plaćeni Prijevoz Putnika I Robe;

Izvan Granica Bih, Osim Uz Prethodnu Pisanu Suglasnost Najmodavca;

Za Sudjelovanje Na Sportskom Takmičenju, Brzinskim Probama Ili Trkama;

Za Pogon Ili Vuču Bilo Kakvog Vozila Ili Predmeta;

Kada Vozilo Nije U Voznom Stanju Ili Je Preopterećeno Prekobrojnim Putnicima Ili Prtljagom;

Kršenjem Zakonskih Uvjeta I Uredbi Koje Se Odnose Na Korištenje, Tovarenje Ili Stanje Vozila Ili U Bilo Kakve Ilegalne Svrhe.

Navedena Ograničenja Se Međusobno Ne Isključuju. Svi Eventualno Troškovi/Kazne Nastali Kao Posljedica Nepoštivanja Navedenih Ograničenja Naplaćuju Se Od Najmoprimca, Neovisno O Plaćenim Osiguranjima. Odgovornost Najmodavca U Potpunosti Je Isključena.

Članak 2.
Preuzimanje I Vraćanje Vozila

Najmoprimac Preuzima Vozilo U Tehnički Ispravnom Stanju, Te Vraća Vozilo U Stanju U Kakvom Je Preuzeto, Izuzev Uobičajenog Prirodnog Trošenja, U Točno Vrijeme I Na Mjesto Navedeno U Ugovoru O Najmu. Najmodavac Ne Snosi Odgovornost Za Štetu Koju Pretrpi Najmoprimac Zbog Zakašnjenja U Isporuci Vozila.

Ukoliko Je, Iz Bilo Kojeg Razloga, Potrebno Posebno Čišćenje Vozila, Trošak Istoga Naplatiti Će Se Najmoprimcu.

Članak 3.
Produženje Najma

Ukoliko Najmoprimac Želi Produljiti Najam, O Tome Mora 1 Dan (24 Sata) Unaprijed Obavijestiti Najmodavca, Odnosno Osobu Najmodavca Koja Mu Je Iznajmila Vozilo, Te Sklopiti Novi Ugovor O Najmu. U Protivnom, Smatrat Će Se Da Je Najmoprimac Protupravno Prisvojio Vozilo, O Čemu Će Najmodavac Obavijestiti Nadležna Tijela.

Članak 4.
Kilometraža

Ugovor O Kratkoročnom Najmu Uključuje Neograničen Broj Prijeđenih Kilometara. Kod Ugovora O Dugoročnom Najmu, Ugovorom Se Određuje.

Članak 5.
Gorivo

Najmoprimac Preuzima I Vraća Vozilo S Punim Spremnikom Goriva. U Suprotnom, Najmoprimcu Će Se Naplatiti Trošak Goriva Do Punog Spremnika Prema Važećem Cjeniku Najmodavca.

Članak 6.
Održavanje Vozila

Najmoprimac Je Obvezan Postupati Prema Unajmljenom Vozilu S Pažnjom Dobrog Domaćina/Gospodarstvenika, Te Paziti Da Je Unajmljeno Vozilo, Kada Ga Napusti, Uvijek Propisno Zaključano I Sa Zatvorenim Prozorima, Te Da Se Dokumenti Vozila Nalaze Kod Najmoprimca (Nikako U Vozilu).

Najmoprimac Je Obvezan Redovito Provjeravati Motor I Ulje, Kao I Vodu U Hladnjaku, Akumulator I Pritisak U Gumama. Najmoprimac Je Obvezan Promijeniti Ulje Motora Svakih 10.000 Km, Isključivo U Servisu Golden Port-A. Najmoprimac Je Odgovoran Za Svu Štetu Uzrokovanu Neadekvatnim Održavanjem Vozila.

Ukoliko Vozilo Tijekom Trajanja Najma Dostigne Kilometražu Na Kojoj Je Predviđen Redovni Servis, Najmoprimac Je Obvezan Obavijestiti Najmodavca Te Dovesti Vozilo Isključivo U Servis Golden Port-A. Najmoprimac Ne Snosi Trošak Redovnog Servisa Obavljenog Izvan Servisa Golden Port-A.

Članak 7.
Kvarovi

Svi Popravci I/Ili Zamjene Dijelova Vozila Smiju Se Obavljati Isključivo U Servisima Golden Port-A. U Protivnom, Najmoprimac Odgovara Za Svu Evetualno Nastalu Štetu.

U Slučaju Da Se Bilo Koji Dio Vozila Neovlašteno Zamjeni Ili Izgubi, Naplatit Će Se Naknada Štete U Iznosu Trostruke Tržišne Cijene Tog Dijela.

U Slučaju Kvarova Nastalih Kao Posljedica Nemara Ili Nepažnje Najmoprimca, Trošak Popravka Kao I Izgubljene Dobiti Snosi Najmoprimac.

Ukoliko, Uslijed Kvara, Unajmljeno Vozilo Nije U Voznom Stanju, Najmoprimac Je Dužan Osigurati Vozilo Od Nastupa Još Veće Štete, Te Bez Odgađanja Obavijestiti Najmodavca.

Najmodavac Ne Snosi Odgovornost Za Štetu Koju Pretrpi Najmoprimac Zbog Kvara Na Vozilu Nastalog Za Vrijeme Najma.

Osim Izmjena Navedenih U Ovom Članku, Najmoprimac Nije Ovlašten Činiti Bilo Kakve Druge Izmjene Na Vozilu.

Članak 8.
Dokumenti

Najmoprimac Preuzima Vozilo Sa Svim Potrebnim Dokumentima. U Slučaju Da Najmoprimac Izgubi Bilo Koji Od Dokumenata, Ključeve, Registracijske Pločice I Sl., Dodatno Će Se Teretiti Za Nastale Troškove Prema Cjeniku Najmodavca.

Članak 9.
Osiguranje Vozila

Sva Vozila Najmodavca Osigurana Su Od Odgovornosti Za Štetu Prouzročenu Trećoj Osobi.

Osiguranje U Ni Kojem Slučaju Ne Pokriva:

Bilo Kakvu Štetu Nastalu Namjerom Ili Nehajem (Nepažnjom);

Krađu, Ukoliko Najmoprimac Ne Posjeduje Ključeve Te Dokumentaciju Vozila (Osobito Prometnu Dozvolu);

Bilo Koje Oštećenje Ili Gubitak Vozila Koji Nije Prijavljeno Nadležnoj Policijskoj Postaji, Odnosno Za Koje Ne Postoji Policijski Zapisnik.

U Svim Navedenim Slučajevim, Za Iznos Nastale Štete Teretit Će Se Najmoprimac Do Visine Iznosa Vrijednosti Vozila.

U Slučaju Bilo Kakve Štete, Prometne Nesreće Ili Krađe Vozila, Najmoprimac Je Bez Odgađanja O Tome Dužan Obavijestiti Najmodavca.

Članak 10.
Osiguranje Putnika

Za Dodatnu Dnevnu Nadoplatu, Prema Važećem Cjeniku Osiguranja, Putnici Su Osigurani Do Iznosa Police Osiguranja U Slučaju Smrti Ili Onesposobljenosti Kao Posljedice Nezgode U Kojoj Je Sudjelovalo Vozilo U Najmu.

Članak 11.
Oštećenja

Najmoprimac Je Odgovoran Za Svaki Gubitak Ili Štetu Na Vozilu Nastalu Njegovom Namjerom Ili Nehajem Ili Kao Posljedica Nepoštivanja Ugovora Ili Općih Uvjeta, Te Je Dužan Podmiriti Svu Na Ovaj Način Nastalu Štetu Kao I Izgubljenu Dobit Do Punog Iznosa Vrijednosti Vozila, Osim U Slučaju Da Se Odgovornost Otkupi Dnevnom Nadoplatom Za Pojedine Vrste Osiguranja Određenom Po Važećem Cjeniku Usluga Osiguranja Najmodavca.

Članak 12.
Gubitak Imovine

Najmodavac Nije Odgovoran Za Štetu Ili Gubitak Imovine Najmoprimca Ili Imovinu Ostalih Osoba, Pohranjenu Ili Prevoženu U Ili Na Iznajmljenom Vozilu, Servisnom Vozilu Ili Poslovnim Prostorijama Najmodavca. Potpisivanjem Ovog Ugovora, Najmoprimac Se Izričito Odriče Svakog Zahtjeva Za Naknadu Štete Od Najmodavca U Slučaju Naprijed Navedene Štete Ili Gubitka.

Članak 13.
Podnajam

Najmoprimcu Nije Dopušteno Davanje Unajmljenog Vozila U Podnajam, Osim Ukoliko Nema Isključivo Pismeno Ovlaštenje Najmodavca.

Članak 14.
Plaćanje Računa

Vozila Se Iznajmljuju Po Dnevnoj Cijeni U Skladu S Važećim Cjenikom, Gdje Jedan Dan Znači Period Od 24 Sata Od Zaključenja Ugovora O Najmu.

Plaćanje Se Vrši Isključivo Kreditnom Karticom Ukoliko Je Najmoprimac Fizička Osoba. Prilikom Potpisivanja Ugovora O Najmu, Te Preuzimanja Vozila, Obavezno Se Vrši Predautorizacijom Kreditne Kartice Najmoprimca. Po Isteku Perioda Najma Najmodavac Naplaćuje Najam Vozila Kao I Sve Nastale Troškove Temeljem Slip Obrasca Kreditne Kartice (Kompletiranje). Ako Je U Pitanju Kratkoročni Najam, Kompletiranje Se Radi Na Kraju Najma Ili Maksimalno 30-Ti Dan Trajanja Najma.

Najmoprimac Je, Osim Troška Najma, Obvezan Podmiriti I Sve Ostale Troškove Koji Sukladno Općim Uvjetima Padaju Na Njegov Teret, Sve Sukladno Važećem Cjeniku Najmodavca.

Potpisivanjem Ovog Ugovora, Najmoprimac Potvrđuje Da Je Suglasan Da, Na Teret Njegove Kreditne Kartice Ili Nekim Drugim Načinom Plaćanja, Najmodavac Naplati Sve Troškove Popravka, Kvarova Ili Gubitka Koji Su Otkriveni U Roku Od 24 Sata Nakon Što Je Vozilo Vraćeno, A O Kojima Najmoprimac Nije Izvijestio Najmodavca Sukladno Proceduri Vraćanja Vozila. Također, Najmodavac Je Ovlašten Na Isti Način Naplatiti Trošak Svih Prometnih Prekršaja I Parkirnih I Drugih Kazni, Nastalih Za Vrijeme Trajanja Najma, Uvećanih Za Eventualne Manipulativne Troškove.

Članak 15.
Pregled I Oduzimanje Vozila

Najmodavac Ima Pravo Kontrolirati Bilo Koje Vozilo U Bilo Koje Vrijeme. Ako Se Ustanovi Da Najmoprimac Krši Bilo Koje Odredbe Ugovora Ili Općih Uvjeta, Najmodavac Je Ovlašten Oduzeti Vozilo Te Bez Odgađanja Raskinuti Ugovor O Najmu Vozila.

Članak 16.
Osobni Podaci

Kopije Osobnih Dokumenata Najmoprimca Obavezno Čine Prilog Ugovora O Najmu.

Najmoprimac Osobne Podatke Daje Dobrovoljno, Te Će Se Isti Koristiti Samo Za Potrebe Najmodavca. Najmoprimac Daje Odobrenje Za Korištenje Njegovih Osobnih Podataka U Svrhu Marketinških Akcija Najmodavca. Najmodavac Može Tražiti Od Najmoprimaca Da Ostavi Neki Od Svojih Originalnih Dokumenata Kod Najmodavca Za Vrijeme Trajanja Najma, Uz Prethodnu Najmoprimčevu Suglasnost.

Članak 17.
Izmjene I Dopune

Izmjene I Dopune Ugovora I Općih Uvjeta Valjane Su Samo U Pisanom Obliku.

Ukoliko Bilo Koja Od Odredaba Ovih Općih Uvjeta Ne Bi Bila Valjana, Ona Ne Povlači Za Sobom Nevaljanost Ili Ništavost Ugovora Ili Cjelokupnih Općih Uvjeta.

Članak 18.
Jamstva

Najmoprimac Svojim Potpisom Bezuvjetno Prihvaća Opće Uvjete Najmodavca, Te Jamči Ispunjavanje Uvjeta Minimuma Starosti Za Upravljanje Motornim Vozilom, Kao I Točnost Svih Navedenih Podataka I Prihvaća Nadležnost Suda U Mostaru Za Slučaj Sudskog Spora.

Najmoprimac Potpisom Ugovora I Općih Uvjeta, Potvrđuje Da Je Suglasan Da Su Obveznici Plaćanja Svih Troškova Nastalih Po Ugovoru O Najmu:

Najmoprimac;

Vozač – U Slučaju Da Najmoprimac Odbija U Cijelosti Ili Dijelom Platiti Obvezu Po Ugovoru O Najmu Vozila;

Dodatni Vozač- U Slučaju Da Najmoprimac Ili Vozač Odbiju U Cijelosti Ili Dijelom Platiti Obvezu Po Ovom Ugovoru O Najmu Vozila.

Pročitao Sam I Razumio Uvjete Ovog Ugovora I U Svemu Ih Usvajam.

– Minimalna Starost Vozača 21 Godina (Starosnog Ograničenja Nema)
– Vozačka Dozvola Najmanje 2 Godine
– Dokaz O Identitetu (Pasoš/Lična Karta I Vozačka Dozvola)
– Minmalno Trajanje Najma Je 1 Dan/24h
– Plaćanje Gotovinom, Karticom Ili Virmanom
– Dozvoljeno Prekoračenje Je 2h, Nakon Toga Se Zaračunava Dodatni Dan.

Unajmljeno Vozilo Ne Smije Biti Upotrebljavano, Prometovati Ili Biti Voženo:
A) Od Osobe Koja Nije Navedena Na Najamnom Ugovoru
B) Za Komercijalni Prijevoz Osoba Ili Imovine Ili Podnajam
C) Za Guranje, Vuču Bilo Kojeg Drugog Vozila, Prikolice Ili Drugog Objekta
D) Za Plaćeni Prijevoz Putnika I Robe
E) Za Ispitnu (Test) Vožnju, Natjecanje, Brzinske Probe Ili Trke
F) Pod Utjecajem Alkohola, Sredstava Za Smirenje, Narkotika, Sredstava Za Spavanje Ili Drugih Ljekova
G) Protivno Prometnim Ili Bilo Kojim Drugim Zakonskim Propisima
H) Kada Vozilo Nije U Voznom Stanju Ili Je Preopterećeno Prekobrojnim Putnicima Ili Prtljagom

Svako Od Navedenih Ograničenja Vrijedi Za Svaku Upotrebu Unajmljenog Vozila. Golden Port Rent A Car Odbija Odgovornost Za Bilo Kakav Gubitak Ili Oštećenje Koje Bi Bilo Prouzročeno Nepoštivanjem Gornjih Zabrana.

Važno!

U Slučaju Kvara Na Vozilu U Inozemstvu, Unajmljivač Je Dužan Kontaktirati Golden Port Rent A Car U Vezi Popravka. U Suprotnom Račun Za Popravak Priznaje Se U Visini Protuvrijednosti U Km. Promijenjeni Dio Se Mora Vratiti Kod Podnošenja Računa. Kod Prelaza Državne Granice Mora Se Carini Dati Potvrditi Račun Za Popravke Vozila.